Text

Inovační dopravní technologie

Na efektivním provozu odvětví dopravy závisí zdraví společnosti jako celku, růst hospodářství,
blahobyt lidí a jejich prostředí. Je zřejmé, že současná řešení v oblasti dopravy vytvářejí více problémů, než-li přinášejí řešení.

My, tým SkyWay, napravujeme současnou situaci a nabízíme řešení, která umožňují přivést nákladní
a osobní dopravu na kvalitativně novou úroveň.

SkyWay - to jsou dopravní komplexy estakádového typu. Jsou vhodné pro řešení celé řady přepravních úkolů a splňují nejvyšší požadavky na ekologii, spolehlivost a bezpečnost, a také vynikají rychlostními charakteristikami.

Objemem nákladů na výstavbu a provoz jsou dopravní systémy SkyWay řádově mnohem dostupnější než jakýkoli druh dopravy estakádového typu, současně kombinují v sobě všechny výhody pohybu
nad zemí - vedení magistrál v městských podmínkách, snížení počtu dopravních nehod, ochranu přírodní krajiny za hranicemi města.

Inovativní vynálezy nabízené společností "Strunové technologie" splňují nejpřísnější požadavky
na ochranu životního prostředí a jsou schopny nejen řešit současné dopravní problémy, ale také výrazně snížit počet úmrtí a zranění v odvětví dopravy. Dopravní systémy SkyWay lze navíc využít
jako účinný nástroj pro rozvoj ekonomiky a technologické modernizace jakéhokoli regionu na planetě.

SkyWay - urychluje budoucnost!

Anatolij Junický,

Generální projektant společnosti "Strunové technologie"


Инновационные транспортные технологии

От эффективной работы транспортной отрасли зависит здоровье общества в целом, рост экономики, благосостояния людей и окружающей их среды. Очевидно, что существующие на сегодняшний день решения в области перевозок создают больше проблем, чем предлагают решений.

Мы, команда SkyWay, исправляем сложившуюся ситуацию и предлагаем решения, позволяющие вывести грузопассажирские перевозки на качественно иной уровень.

SkyWay - транспортные комплексы эстакадного типа. Они пригодны для решения всего спектра транспортных задач и отвечают самым высоким требованиям по экологии, надёжности и безопасности, а также отличаются выдающимися скоростными характеристиками.

По объёмам затрат на возведение и эксплуатацию, транспортные системы SkyWay являются на порядок более доступными, чем любая из разновидностей транспорта эстакадного типа, в то же время, совмещают в себе все преимущества передвижения над поверхностью земли - разгрузка транспортных магистралей в городских условиях, снижения количества ДТП, сохранение природных ландшафтов за городской чертой.

Предлагаемые ЗАО "Струнные технологии" инновационные разработки отвечают самым строгим экологическим требованиям и способны не только решить актуальные транспортные проблемы, но и значительно снизить уровень смертности и травматизма в транспортной сфере. Кроме того, транспортные системы SkyWay могут быть использованы в качестве эффективного инструмента для развития экономики и технологической модернизации любого региона на планете.

SkyWay - ускоряя будущее!

Анатолий Юницкий,

Генеральный конструктор ЗАО "Струнные технологии"