Text LINE

CHYTRÁ ZEMĚ INDIE

Přinášíme Vám proslov generálního konstruktéra SkyWay Anatolije Junického, který pronesl
na mezinárodní výstavě Smart Cities India. Díky programu Smart Cities se mohou projekty SkyWay vztahovat na celou Indii. Cílem tohoto programu je vybudování 109 měst s infrastrukturou pro vytvoření přátelské a stabilní společnosti. Parlament program realizuje vytvořením "chytrých" satelitů
vedle velkých center, přičemž hlavní technologií realizace se může stát koncept Smart Linear City
od SkyWay.

SkyWay již v Indii pracuje dvěma směry: ve státě Džárkhand, kde byla podepsána třístranná investiční dohoda (922 mil. USD a 1000 pracovních míst), a ve městě Dharamsala, kde je posuzována možnost výstavby dopravní sítě v rámci státního programu Smart Cities.

Dobrý den vážené dámy a vážení pánové, silniční síť současné Indie činí více než 4,5 mil. kilometrů.
Na těchto silnicích každý rok zemře více než 200 tisíc lidí, více než milión lidí je zraněno. Úrodná půda, která má trojnásobně větší plochu než stát Izrael je "upěchována" do asfaltu a "pochována" pod pražci. Na území, které má desetinásobně větší plochu, je půda kolem silnic degradována a znečištěna karcinogeny. Bude-li tento stav i nadále pokračovat, pak do konce století v Indii na silnicích zemře přibližně 20 mil. lidí a přibližně ze 100 mil. lidí budou invalidé, budou mít trvalé zdravotní následky
a umřou předčasně. Počet těchto lidí zraněných při nehodách automobilů již bude srovnatelný
s počtem obyvatel velké země, jakou je např. Ruská federace.

Indie se již mílovými kroky blíží k velkým a hlubokým sociálním změnám životního stylu svých občanů. Takový rozsáhlý program, jakým je např. "Chytrá města", je ukazatelem prozíravosti indické vlády,
přání vybudovat pro zemi velkou budoucnost.

Vzhledem k tomu, že tato panelová diskuse je zaměřena na silniční mapu strategického rozvoje země, chtěl bych stručně nastínit koncepci budoucího rozvoje nazvanou "Od 'chytrých' měst k 'chytrému' státu", jejíž základem je síť lineárních "chytrých" měst, která budou vybudována podél dopravních komunikací estakádového typu.

SLC je město-klastr, které bude zcela pro pěší a bude součástí několikasetkilometrové linie. Klastr
o průměru jeden kilometr, obytný, průmyslový, vzdělávací, obchodní, sportovní či různorodý s počtem obyvatel do 6 tisíc, bude vybudován v logice dosahu chůze, tj. v dosahu 500 metrů od centra. V centru bude umístěna dominanta, tj. vysoká budova s veřejnými institucemi, přes kterou budou procházet dopravní, energetické a informační komunikace SkyWay, umístěné nad povrchem země, na "druhé úrovni", ve výšce 10 metrů a více. Tam budou umístěny přestupní uzly pro přestup z městských tras
(na nich je rychlost až 150 km/hod) na vysokorychlostní mezinárodní vzdušné trasy (rychlost až 500 km/hod) a, možná v budoucnu, podzemní hyperrychlostní trasy, které budou umístěny v předvakuovém potrubí (rychlost až 1500 km/hod).

Každý klastr bude autonomní, tj. bude zajištěn vlastní energií, vodou a jídlem. Přírodě nevezme ani jediný metr čtvereční země, půda z pod každé budovy bude přemístěna na plochou střechu domu, bude obohacena úrodným humusem a na ní bude vytvořena zahrada.

Domy, většinou jednopodlažní, budou poskytovat pohodlné bydlení a budou cenově dostupné
pro rodinu s průměrným příjmem. Zelenina a ovoce, které budou pěstovány na střeše domu, budou
v dostatečném množství pro celou rodinu, která tak bude mít zdravou a dokonce léčivou stravu.

Každý klastr bude ekologicky čistý a bude organickou součástí životního prostředí v celé přírodní různorodosti Indie - v horách a lesích, na polích, ostrovech a šelfu moře. Veškerý jeho odpad bude pomocí speciálních mikroorganismů, s přidáním další vyvážené organické suroviny, včetně uhlí, břidlice a rašeliny, přeměněn ve speciálních bioreaktorech na humus, tj. úrodnou půdu. Jeden člověk může svým odpadem přeměněným na půdu uživit sebe a dalšího člověka, jedna kráva může uživit nejen sebe, nýbrž dalších deset lidí.

Síť chytrých lineárních měst, která bude po celém území Indie, včetně Himalájí a šelfu Arabského moře a Bengálského zálivu, o délce 200 tis. kilometrů, zabere území o rozloze 200 tis. čtverečních kilometrů (přibližně 1/16 území země), kde v polovině století bude moci v pohodlných podmínkách žít a pracovat více než miliarda lidí. Na zbylých 15/16 území země bude obnoven starý reliéf krajiny, která bude přeměněna v přírodní rezervaci a chráněnou krajinnou oblast.

V takovém lineárním městě určeném zcela pro pěší nebudou dopravní zácpy ani smog a na silnicích nebudou umírat lidé. Děti budou moci běhat bosy nikoli po asfaltu, nýbrž po trávě, a jejich rodiče se tak nebudou muset obávat o jejich život. Veškeré obyvatelstvo bude zaměstnáno, v podstatě, ve sféře služeb, včetně pěstování přírodní potravy pro svou rodinu. Lidé budou zdraví, nasycení a budou mít hodně volného času, který bude možné věnovat tvorbě a vlastnímu rozvoji, neboť pracovní den bude podstatně kratší. Budou zde vytvořeny stovky miliónů dobře placených pracovních míst, která budou nutná díky vnitřní poptávce po jednopatrové Indii.

Stejně jako výtahy v mnohapatrových domech jsou započítány do ceny čtverečního metru bydlení,
tak v chytrém lineárním městě SLC nebudou vybudovány vertikální, nýbrž horizontální výtahy SkyWay, které budou součástí ceny obytných a infrastrukturních budov a objektů. Zároveň cena za metr čtvereční bydlení v takových městech, která budou vybudována ve zcela jiné, přirozené logice,
nebude dražší, ba naopak, o 25-30% levnější než v tradičních městech.

Horizontální výtahy SkyWay budou levnější: 2-3x než dálnice, 10-15x než jakékoli cesty estakádového typu - automobilové i železniční, včetně vysokorychlostních, jednokolejky či vlaky na magnetickém polštáři. Z hlediska energetické (palivové) efektivity nemají obdoby a jsou 2-3x lepší než železniční doprava (včetně tramvají a metra), 3-5x než automobilová doprava a 5-7x lepší než doprava letecká
a doprava na magnetickém polštáři.

Potřeba zdrojů pro stavbu, provoz a opravu, jako např. kov, beton, asfalt, zemní práce a vyměřování pozemků, bude o poznání nižší, než při realizaci jiných dopravně infrastrukturních řešení. Tyto trasy "druhé úrovně" se budují na sto let a prakticky nepotřebují žádný servis. V porovnání s jakýmkoli jiným tradičním a perspektivním dopravním systémem jsou stabilnější vůči přírodním jevům, jakými jsou např. zemětřesení, záplavy, tsunami, přílivové deště, uragán, jakož i vůči vandalismu a teroristickým útokům.

Budoucí vize "chytrého státu", kterou navrhuje SkyWay, není ve své podstatě dopravní projekt, nýbrž infrastrukturní a developerský, proto může být zcela realizován s pomocí obyvatel země vytvořením vnitřní poptávky ve všech oblastech ekonomiky, od zemědělství až po strojírenství a elektroniku.

Tento program je možné realizovat v etapách do r. 2050. Již v tomto roce plánujeme začít v Indii
ve státě Džárkhand. První etapou je výstavba zkušebního klastru chytrého lineárního města
a testovacích úseků dopravních systémů SkyWay. Také pracujeme na koncepci dopravního systému "chytrého" města ve městě Dharamsala ve státě Himáčal Pradéš.

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.

11.05.2017

Zdroj:
https://www.yunitskiy.com/news/2017/news20170512_en.htm