SW vs skeptici

SkyWay vs skeptici: haters gonna hate


https://rsw-systems.com/news/haters-gonna-hate


Od počátku zrození do současnosti dal projekt SkyWay odpovědi na většinu otázek odpůrců. Nicméně otázky a tvrzení zůstaly. Vždy to tak bude. Letadla létají, ale mnozí i nadále říkají - "letadla padají". Člověk si podmanil vesmír, ale jde o to, že někteří tvrdí - " to je mýtus, země je plochá". Z teoretického hlediska tyto námitky mohou mít smysl. Z praktického - jsou nepatrné. Dnes, když SkyWay již provádí přejímací zkoušky klíčových prvků systému, je projekt připraven odpovědět na všechny otázky. Pro začátek jsme vybrali některé z nejčastějších kritických námitek a dáme na ně odpovědi. Jako citát uvádíme větu patřící D. Swiftu - jednomu z nejchytřejších lidí:


"Když se na světě objeví genius, můžete ho poznat podle toho, že všichni tupci se spojují a bojují proti němu".


"Vybudovali ne to o čem dříve hovořili. Na experimentálních tratích v Eko Techno Parku chybí základní součásti technologie SkyWay - beton v kolejích, struny, hlavy kolejnice a tak dále, průvisy tratě jsou příliš velké, doprava je hlučná..."


https://rsw-systems.com/assets/images/shares/news/092017/454.jpg


Ekofestu, který se konal 1. července 2017 v EkoTechnoParku(ETP), se zúčastnilo asi 5000 lidí. Fotografování a natáčení na území testovacího - certifikačního centra není zakázáno: každý si mohl prohlédnout detaily prvků tratí, kotevní a mezilehlé opory, výhybky a přesvědčit se o tom, že je vše ve SkyWay na svých místech. Kromě toho, hlavní stavební fáze se podrobně vysvětlují informační službou společnosti. Všechny rozhovory týkající se nedostatku betonu a strun uvnitř kolejí, nemají žádný reálný základ a jsou pouze produktem představivosti síťových komentátorů.


Průvěsy traťové struktury na úseku superlehké městské trasy plně odpovídají projektovým vlastnostem. Strunová kolejnice má různé ukazatele pevnosti v závislosti na variantě její konstrukce (pružná, polotuhá, tuhá) a stupni napětí ocelových drátů-strun, ale i ocelové kostry, čím je také stanovena hodnota průvěsu traťové struktury. Odborníci SkyWay testovali různé režimy provozu experimentálních tras, v nichž se stupeň napětí strun měnil, takže hodnota průvěsu strunové kolejnice nebyla statická, ale obměňovala se. Nyní hodnota průvěsu strunových kolejnic na všech testovaných úsecích tras zajišťuje soulad jízdy dopravních prostředků s požadavky, jež jsou kladeny na komfortnost přepravy cestujících.

 
Hlava kolejnice. Strunovou kolejnici lze vyrábět v různých variantách v závislosti na zatížení a konkrétních podmínkách provozu, tj. jak s ocelovou hlavou navařenou na těleso kolejnice, tak i bez ní. Ocelová hlava nemusí vypadat jako samostatný prvek konstrukce - v prvé řadě pod hlavou kolejnice rozumíme plochý ocelový povrch (plochu), o který se opírá a po kterém se valí ocelové kolo. Vzhledem k tomu, že k výstavbě experimentálních tras se v ETP používají oděruvzdorné a velmi pevné značky oceli, instalace dodatečné, navařované ocelové hlavy v současné etapě se považuje za neúčelnou - kromě navýšení ceny to nepřinese žádný efekt. EkoTechnoPark, kde jsou vybudovány trasy SkyWay, je zkušební a předváděcím centrum. Zatížení traťové struktury je zde nižší, než u konstrukcí provozovaných v komerční přepravě. Přeprava je zde ojedinělá, proto opotřebení traťové struktury bude nepatrné. Náklady na instalaci hlavy kolejnice jako samostatného prvku strunových systémů v aktuálním stadiu rozvoje jsou neúčelné. Prvotním úkolem je demonstrovat provozuschopnost systémů, v nichž jsou předpjatými prvky - strunami - estakáda, kolejnice, ocelová lana uvnitř kolejnice a v určitém stupni betonové plnivo kolejnice.


Hladina hluku vozů SkyWay je nižší než u takového oblíbeného druhu městské dopravy, jakým je tramvaj. Práce nad snížením "hlučnosti" pokračuje, vozy se stávají tiššími.


"Technologie SkyWay je navenek velmi podobná s Aerobusem Müllera, který byl sestaven v Německu již v 70. letech, nicméně si ho trh dopravních služeb nevyžádal. Pokud se podobná technologie ukázala jako nepotřebná, tak proč SkyWay počítá s úspěchem?" 


https://rsw-systems.com/assets/images/shares/news/102017/888.jpg


Ve skutečnosti jsou závěsné jednokolejnicové tratě pro přepravu cestujících známé již dlouho a Anatolij Junickij není první, kdo estakádový druh dopravy předložil. Dopravní systém estakádového typu ve městě Wuppertal byl uveden do provozu již 1. března r. 1901. Závěsný systém estakádového typu ÖPNV-Aerobus švýcarského inženýra Gerharda Müllera lze nazvat navenek podobným s jednou z variant provedení městského závěsného dopravního komplexu Junického. Avšak podobné jsou jen navenek (kolo se valí po koleji, a nikoli po laně): při podrobném seznámení s těmito systémy vyplouvá na povrch řada důležitých konstrukčních rozdílů. Junickij estakádovou dopravu maximálně vylepšil, z hlediska fyzikálních zákonů vytvořil optimální systém. Od Müllerova systému se SkyWay liší těmito vlastnostmi:

 
Materiálem zhotovení traťové struktury ÖPNV-Aerobus je hliníková slitina ("avial"), kdežto u SkyWay je to ocel. Je to jeden z klíčových rozdílů: ocel je v porovnání s hliníkovou slitinou pevnější a tvárnější materiál s nižším koeficientem tepelné roztažnosti a vysokou hranicí pevnosti v tahu. Kromě toho je výroba ocelových konstrukcí na rozdíl od hliníkových značně levnější.


Rychlost jízdy dopravních prostředků v systému SkyWay je až 500 km/h, kdežto u Müllera to je 35 km/h.


Müller realizoval pouze jednu variantu traťové struktury - lehkou prověšenou, drženou lanem. Junickij toto schéma odmítl - lehká traťová struktura na úsecích o délce do 5 kilometrů bude samonosná a v rámci úseku nepotřebuje být podpírána. Kromě toho Junickij realizoval ještě dva typy kolejovo-strunové estakády: s polotuhou kolejnicí a tuhou kolejnicí - strunovou konstrukcí, která zajistí rychlost až 500 km/h.


Aerodynamika. Vozy Müllerova dopravního systému neměli aerodynamické tvary. Tato vlastnost se může zpočátku jevit jako nepodstatná, neboť vozidlo Aerobusu se pohybovalo rychlostí až 40 km/h. Pokud však hovoříme o rychlostní dopravě (od 150 do 500 km/h v systému Junického), pak v takovém případě právě až 90 % (a více) energie se spotřebuje právě na "rozrážení" vzduchu. Aerodynamický koeficient СХ u SkyWay je 7-8krát nižší než v Müllerově systému. O tolikrát méně výkonný motor potřebuje junibus pro svou vysokorychlostní jízdu.


Konstrukce pojezdové části. SkyWay používá dvojici valení "cylindrické ocelové kolo - plochá hlava ocelové kolejnice", což umožňuje několikrát nižší valivý odpor kol a značně velkou životnost tratě na rozdíl od hliníkové kolejnice Müllera s železničním opíráním kola o hlavu kolejnice.


Celková spotřeba materiálu u Müllerova systému je mnohem vyšší než u SkyWay. Navíc, třebaže je hliníková slitina, z níž jsou vyrobeny prvky Müllerovy traťové struktury, lehčí, její výroba je mnohem dražší v porovnání s ocelí. Konstrukce traťové struktury. V Müllerově dopravním systému byla kolejnice zavěšena na předpjatý nosný kabel o průměru 52 mm, který byl v podstatě zavěšen na sloupech, což je analogické s konstrukcí visutých mostů (jeden z nejznámějších - Zlatá brána v San Francisku). Ve strunových dopravních systémech jsou předpjaté ocelové prvky ("struny") umístěny uvnitř žlabu kolejnice, což umožňuje vytvářet lehké a pevné konstrukce se značně nižším objemem finančních nákladů na výstavbu a provoz.


Rozdíl mezi Müllerovým Aerobusem a strunovou dopravou je tak zásadní, jako rozdíl mezi moderními automobily a Ford Model T z počátku století: technologie pokročily daleko dopředu, a nyní je realizace představy o dopravě druhé úrovně mnohem lépe propracovaná a adaptovaná k současným podmínkám. V podstatě jediné, co spojuje tyto dva dopravní systémy, je myšlenka dopravy nad povrchem země, avšak praktická technická řešení jsou zcela jiná.


To zdaleka nejsou všechny rozdíly, ale postačují k tomu, aby člověk "pocítil ten rozdíl". Pokud jde o nevyžádanost podobných dopravních systémů na trhu, pak lze říci toto: Müllerův dopravní systém předběhl svoji dobu a byl velmi inovativní, ale města v 70. letech ještě nepociťovala takové vážné dopravní problémy, proto dopravní odvětví sázela na rozvoj obvyklých a dobře známých druhů veřejné dopravy. Objem výroby osobních automobilů v r. 2012 se v porovnání s rokem 1970 zvýšil 2,8krát. V souladu s tím jsou v současné době dopravní problémy měst mnohem vážnější než ty, které byly v r. 1975. O pravdivosti těchto slov se obyvatel velkoměsta může přesvědčit pouhým pohledem z okna. Představte si systémy SkyWay, které Vám poskytují dopravní služby, a pochybnosti o potřebnosti těchto systémů se samozřejmě rozplynou. Čas pro SkyWay nenastal včera a zítra se může vzdálit, pokud vynaleznou systémy teleportace. Doba pro SkyWay - dnes...


Píšeme tři tečky, protože to nejsou všechny otázky. Informační služba SkyWay pokračuje v monitorování kritik a po čase poskytuje odpovědi na veškeré kladené, avšak do různé míry opodstatněné námitky.